timber king montenegro logo

TIMBER KING MONTENEGRO


Koljeno bb, 84310 Rožaje
M: +382 (0)69 625 652
[email protected]

Timber King Montenegro
Prosečna ocena: 5 (100%) od ukupno 2 ocena[e]

Tim­ber King Mon­te­ne­gro je firma iz Rožaja, koja se bavi proizvodnjom rezane građe i drvopreradom. Jasmin Bralić je osnovao firmu , kao nastavak višegodišnje porodične tradicije, koja se i ranije bavila obradom i finalizacijom drvoprerade.

Firma posjeduje sa­vre­me­ni po­gon za pro­iz­vod­nju re­za­ne gra­đe, ka­pa­ci­te­ta oko 50 ku­bi­ka oble gra­đe na dnev­nom ni­vou, od­no­sno iz­me­đu 15.000 i 20.000 ku­bi­ka na go­di­šnjem ni­vou.

Trenutno upošljava 15 rad­ni­ka, a na­kon is­pu­nja­va­nja pla­no­va o pro­ši­re­nju pro­iz­vod­nje kroz otva­ra­nje pe­le­ta­re i la­me­lir­ni­ce an­ga­žo­va­će još rad­ne sna­ge.

wood rezana građa rožaje
wood rezana građa lamelirano drvo crna gora
wood lamelirano drvo rožaje
wood rezana građa lamelirano drvo crna gora

L O K A C I J A